Senast ändrad: 18 mars 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

I den nationella handlingsplanen föreslås 18 initiativ och aktiviteter som anses viktiga för att målen i strategin ska kunna realiseras. Samtliga initiativ och aktiviteter är av sådan karaktär att de behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. De är i flera fall omfattande och genomgripande till sin karaktär, och möter olika behov hos huvudmännen.

För att förslagen ska få verkan krävs handling. Berörda aktörer måste ta ansvar för såväl samordning som samarbete och beslutsfattande. Berörda aktörer måste också satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska förverkligas.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Initiativ och aktiviteter i den nationella handlingsplanen

Initiativ 1: Skolverket ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet

SKL föreslår att regeringen tydliggör att Skolverket, som är sektorsansvarig myndighet och har ett regeringsuppdrag kallat Främja digitalisering, har huvudansvaret för att på nationell nivå samordna de statliga aktörernas arbete kring digitalisering i skolväsendet.

I Skolverkets arbete bör ingå att samordna den verksamhet inom statliga myndigheter som på olika sätt rör skolväsendets digitalisering att genom huvudmännens delaktighet säkerställa att arbetet möter verksamheternas behov, samt borgar för synergi och kontinuitet.

Det är viktigt att arbetet sker i samklang med det sektorsövergripande digitaliseringsarbete som pågår i samhället i stort. Det bör också ingå att formellt etablera och utveckla ett samarbete mellan berörda myndigheter. Vidare bör arbetet handla om att bredda perspektivet och samarbeta med fler aktörer exempelvis inom näringslivet.

Syftet med initiativet är att genom statlig samordning och bredare samverkan främja att de samlade resurser som staten, huvudmännen och andra aktörer satsar inom området skapar mesta möjliga nytta. Utöver det syftar initiativet till att säkerställa att prioriteringar och beslut baseras på huvudmännens behov och utmaningar.

Initiativ 2: Regeringen och SKL tecknar en ny bred och långsiktig överenskommelse för att etablera grundläggande förutsättningar för skolväsendets digitalisering

SKL föreslår att regeringen och SKL för dialog om en ny överenskommelse om fortsatt arbete för att säkerställa digitalisering av skolväsendet. Det handlar om att garantera att huvudmännen kan ges förutsättningar att leva upp till ambitionerna i strategin, och till införandet av digitala nationella prov. I synnerhet handlar detta om att möta huvudmännens behov ifråga om utbyggnad av en ändamålsenlig digital infrastruktur, samordning, gemensamma tjänster, stöd och kompetensutveckling. Ett viktigt underlag i en sådan dialog är den konsekvensanalys som nämnts ovan. Den nya överenskommelsen skulle kunna gälla under tidsperioden för strategins genomförande fram till 2022.

Den nya överenskommelsen skulle även innefatta framtagandet av en digital vägledning riktad till huvudmännen. Denna vägledning blir ett stöd för huvudmännen i att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen, med syftet att nå målen i strategin. Arbetet med vägledningen föreslås ske i dialog med Skolverket, företrädare för de enskilda huvudmännens intresseorganisationer, kommunala och enskilda huvudmän, lärosäten och andra inom skolväsendet berörda aktörer. Vägledningen bör vara digital, dynamisk, och successivt uppdateras i takt med den digitala utvecklingen i stort så att den kan fungera som stöd för huvudmän med olika förutsättningar och behov.

Syftet med den nya överenskommelsen är att skapa förutsättningar för kommuner och huvudmän att realisera strategin för digitalisering av skolväsendet, och att ge SKL förutsättningar att fortsätta arbetet med att bidra till förbättrad kvalitet, effektivitet och ökad likvärdighet i samtliga huvudmäns digitaliseringsarbete.

Initiativ 3: Breddat och förstärkt uppdrag till Skolverket gällande fortbildning och kompetensutvecklande insatser inom digitaliseringsområdet

SKL föreslår att regeringen ytterligare främjar Skolverkets uppdrag att utveckla fortbildningsmaterial och kompetensutvecklande insatser riktade till rektorer och personal som arbetar med barn och elever, där fokus ligger på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att öka måluppfyllelsen. 

Skolverket kommer inom ramen för sitt befintliga uppdrag Främja digitalisering, som löper fram till 2022, att komplettera och ta fram nya kompetensutvecklande insatser. Dessa insatser kommer att finnas inom ramen för Nationellt skolutvecklingsprogram Digitalisering, och i riktade insatser inom ramen för uppdraget Samverkan för bästa skola. Det är angeläget att myndigheten har tillgång till de resurser som krävs för att säkerställa tillgången till kompetensutveckling som motsvarar huvudmännens behov. SKL vill betona vikten av att garantera Skolverkets förutsättningar att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera användningen samt resultatet av befintliga och kommande kompetensutvecklingsinsatser och vid behov kunna göra nödvändiga justeringar.

För att bidra till likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är det angeläget att insatsernas fokus på jämställdhet, jämlikhet och mångfald förstärks. För att säkerställa detta rekommenderar SKL en dialog mellan Skolverket och SPSM, Nationella resurscentret för svenska som andraspråk och andra aktörer som bedöms vara relevanta i detta sammanhang.

Det är viktigt att insatsernas innehåll och upplägg utformas i samverkan med lärosäten, huvudmän, rektorer och förskollärare/lärare så att dessa möter verksamheternas behov. Det är också viktigt att insatserna är flexibla och möjliggör såväl individuellt som kollegialt arbete.

Syftet med initiativet är att främja fortsatt framtagande och utvärdering av fortbildning och kompetensutvecklande insatser inom digitaliseringsområdet som bidrar till kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Initiativ 4: Rektorsprogrammet och fortbildningen av rektorer utvecklas så att rektorerna bättre förbereds på att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete 

SKL föreslår att regeringen ger Skolverket i uppdrag att tydliggöra att skolväsendets digitalisering bör synliggöras i befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. 

Skolväsendets digitalisering påverkar Rektorsprogrammets samtliga tre kunskapsområden (Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning, Skolledarskap). Särskilt bör den kompetens som krävs hos en rektor för att kunna leda digitaliseringen i skolan beskrivas så att digitaliseringens möjligheter tas tillvara i undervisning och administration. Det är också viktigt att rektorer har kunskap om hur digital kompetens och digitalisering är framskrivet i styrdokumenten, samt de juridiska förutsättningar som krävs för att forma ett säkert och ändamålsenligt digitalt ekosystem.

I den intresseförfrågan som riktas till lärosätena kring att anordna befattningsutbildningen Rektorsprogrammet i nästkommande period föreslår SKL att Skolverket ges i uppdrag att skriva fram att digitala verktyg och resurser ska användas förebildligt i programmet i syfte att stärka deltagarnas digitala kompetens.

SKL föreslår vidare att Skolverket breddar Fortbildning för rektorer med avseende på temat Digitalisering, likt den som nu finns kring pedagogiskt ledarskap.

Syftet med initiativet är att, i kombination med andra pågående satsningar, bidra till att digital kompetens genomsyrar hela styrkedjan och därigenom främja en verksamhetsutveckling som leder till stärkt kunskapsutveckling och likvärdighet.

Initiativ 5: Finansiering av en fortbildningssatsning med fokus på digitalisering

SKL föreslår att regeringen riktar särskilda resurser till huvudmännen för att möjliggöra medverkan i fortbildning för praktiserande förskollärare, lärare eller annan personal, i syfte att sprida kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolväsendet. Frågan om extra tillskott av resurser till huvudmännen för fortbildning bör tas om hand inom ramen för den tidigare nämnda konsekvensanalysen. 

Satsningen skulle kunna ske inom ramen för Skolverket insatser inom Främja digitalisering, ett digitaliseringslyft utvecklat av Skolverket, eller liknande den satsning som finska Utbildningsstyrelsen finansierar. Det är av stor betydelse att villkoren för detta anslag utformas i samverkan med Skolverket, SKL och företrädare för enskilda huvudmän, för att bli så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

Syftet med riktade resurser är att ge huvudmän, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att välja fortbildningen och därmed möjliggöra verksamhetsutveckling inom området digitalisering.

Initiativ 6: Lärarutbildningarna utvecklar sin verksamhet för att möta behoven i ett digitaliserat skolväsende

SKL rekommenderar att lärosätena kopplar examinationskraven i lärarutbildningarnas kurser i ämnesdidaktik, ämnesstudier och utbildningsvetenskap till skrivningarna om digital kompetens i förskolans och skolans läroplaner. 

SKL föreslår att regeringen ger UKÄ i uppdrag att genomföra en särskild tematisk utvärdering med fokus på hur lärarutbildningarna säkerställer att studenterna uppfyller examensmålet "visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna".

Syftet är att säkra att lärarutbildningarna i tillräckligt hög grad förbereder blivande lärare och förskollärare för att arbeta i ett digitaliserat skolväsende.

Initiativ 7: Stimulera kunskapsutveckling om skolväsendets digitalisering och vidareutveckla samverkansformer genom lärarutbildningarna

SKL rekommenderar lärosäten med lärarutbildning att vidareutveckla samverkansformerna rörande digitaliseringsfrågor mellan huvudmän och lärarutbildningarna. SKL vill understryka betydelsen av att stimulera samverkan så att även små huvudmän och huvudmän med långa avstånd till lärosäten involveras.

Syftet är att vidareutveckla en nationellt likvärdig samverkan mellan huvudmän och lärosäten.

Initiativ 8: Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet 

SKL föreslår att det utarbetas en plan för att säkerställa att de standarder som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar, är öppna och tillgängliga, samt tillämpas. Planen bör utarbetas av SKL, enskilda huvudmäns intresseorganisationer och Skolverket tillsammans med standardiseringsorgan och näringsliv. Detta arbete behöver utgå från en gemensam avsiktsförklaring med olika aktörers roller, ansvar, åtaganden och former för samverkan. Bland annat bör det framgå vilken aktör som kommer att ansvara för att utarbeta och förvalta definitioner och gemensam terminologi. Detta som ett led i att möjliggöra informationsutbyte och enhetlig informationsstruktur för skolväsendet.

Det är viktigt att arbetet, i största möjliga utsträckning tar hänsyn till och utgår från lämpliga internationella öppna standarder för att gynna både en sektorsövergripande och internationell samverkan och bidra till ett samlat hållbart digitalt ekosystem av vedertagna standarder vilka utvecklas över tid i samklang med teknisk utveckling och verksamheternas behov.

Syftet med initiativet är att främja interoperabilitet och möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte dels mellan huvudmännens it-system och dels mellan huvudmännens it-system och nationella digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Initiativ 9: Gemensamma tjänster och stöd utvecklas för en effektiv informationsförsörjning

SKL föreslår att regeringen snabbt utreder sätt att möjliggöra effektiva och säkra informationsflöden inom skolväsendet som säkerställer att både privata och offentliga utförare kan delta i informationsutbyte och samarbete. Även eventuella juridiska hinder bör utredas. Utgångspunkten för detta bör vara internationella öppna standarder samt ett sektorsövergripande perspektiv med fokus på interoperabilitet. Det är viktigt att detta arbete tar sin utgångspunkt i huvudmännens förutsättningar och behov samt genomförs i nära samverkan med marknadsaktörer.

En viktig utgångspunkt är att i möjligaste mån återanvända de lösningar som redan finns och därmed minska komplexiteten för huvudmännen. SKL förespråkar att avstamp tas i det utvecklingsarbete som pågår inom SKL gällande att tillhandahålla stöd till kommuner, landsting och regioner i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte. 

Syftet är att säkerställa gemensamma tjänster och stöd för en effektiv informationsförsörjning inom skolväsendet.

Initiativ 10: Intensifiera och samordna arbetet med förenklad informationsöverföring 

SKL föreslår att regeringen, i enlighet med initiativ 1 och inom ramen för uppdraget Främja digitalisering, ger Skolverket i utökat uppdrag att intensifiera och samordna arbetet med att underlätta informationsöverföring mellan huvudmännens it-tjänster och Skolverket. I den mån det bedöms ändamålsenligt bör även andra relevanta myndigheter innefattas. Uppdraget bör innefatta att tillhandahålla öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för automatisk myndighetsrapportering.

Syftet är att underlätta huvudmännens administration och öka effektiviteten genom automatisk myndighetsrapportering.

Initiativ 11: Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs

SKL föreslår nationell, gemensam federeringslösning för elever och personal inom skolväsendet. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom att utveckla Internetstiftelsens befintliga Skolfederation. En överföring av huvudmannaskapet till Skolverket behöver i så fall övervägas, även om Internetstiftelsen fortsatt kan ansvara för driften. 

SKL föreslår vidare att regeringen ger finansiering så att samtliga huvudmän kan ansluta sig till federationen. Även i detta fall bör frågan rörande eventuella tillskott av resurser till huvudmännen belysas inom ramen för den tidigare nämnda konsekvensutredningen.

SKL föreslår också att SKL Kommentus och Kammarkollegiet stödjer kommunala respektive enskilda huvudmän med ramavtal för anskaffning av e-legitimationer och andra inloggningsmetoder till elever och personal. Skolfederation kan i samverkan med Digitaliseringsmyndigheten sammanställa information om e-legitimationer och andra inloggningsmetoder för elever och personal och hjälpa till att sprida goda exempel.

I förlängningen bör frågan om federeringslösning och e-legitimationer ses sektorsövergripande då samma utmaningar finns i andra verksamheter hos kommuner och regioner. 

Syftet är att minska administrationen för personal inom skolväsendet och samtidigt säkerställa att kraven på säkerhet och integritet uppfylls.

Initiativ 12: Stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen

SKL avser, inom ramen för den nya överenskommelse som föreslås i initiativ 2, att utarbeta ett stöd anpassat till huvudmän med syfte att utveckla deras förmåga att säkerställa användarcentrerade tjänster, det vill säga, tjänster som möter användarnas behov och som utformas i enlighet med dessa. Stödet ska vara tillgängligt för såväl kommunala som enskilda huvudmän.

SKL avser att ta avstamp i arbetet med Innovationsguiden, en verksamhet inom SKL som erbjuder metodstöd, verktyg och vägledning för en mer användarcentrerad utveckling. 

Syftet är att huvudmännen ska skapa större nytta för användarna (barn, elever och vårdnadshavare såväl som personal i skolväsendet) genom att bli bättre på att utgå från deras behov samt skapa tjänster och processer som tillgodoser dessa och ger behovsanpassat stöd.

Initiativ 13: Stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

SKL avser, inom ramen för den nya överenskommelse som föreslås i initiativ 2, arbeta fram stöd som har fokus på att skapa ett ändamålsenligt digitalt ekosystem. Stödet kommer vara tillgängligt för samtliga huvudmän. Det handlar bland annat om stöd i organisering och upphandling av skoladministrativa it-tjänster för att säkerställa kvalitet, informationssäkerhet och motverka tekniska inlåsningssituationer. Det handlar även om stöd och vägledning kring hur en policy för kommunikation och dialog genom digitala kanaler kan se ut och förankras, samt organisering av ändamålsenlig pedagogisk och teknisk support.

Vidare avser SKL att kartlägga eventuella ytterligare behov av stöd hos huvudmännen med utgångspunkt i Skolverkets arbete och planerade stödinsatser kring digitala nationella prov.

Syftet med initiativet är att säkerställa att huvudmännen får tillgång till konkret stöd och vägledning för ett ändamålsenligt digitalt ekosystem.

Initiativ 14: Strategisk och systematisk datainsamling för ökad möjlighet till uppföljning av skolväsendets digitalisering

SKL föreslår att Skolverket ser över om det stöd som idag finns för att arbeta strategiskt med digitaliseringsfrågor inom det systematiska kvalitetsarbetet är tillräckligt eller om det behöver utvecklas/kompletteras på något sätt. Erfarenheter från arbetet med digitala nationella prov kan bidra med värdefull kunskap om utmaningar och behov hos huvudmännen.

Därtill föreslår SKL att regeringen tillsätter en statlig utredning för att utreda om en motsvarighet till vårdens kvalitetsregister skulle kunna bidra till att uppföljningen av skolväsendets digitalisering och dess effekter kan effektiviseras och göras mer ändamålsenlig. Vårdens kvalitetsregister har bidragit till att datainsamling om vårdverksamhet blivit mer strukturerad och lett till att verksamheternas kvalitet kunnat utvecklas.

En sådan utredning bör fokusera huvudmännens behov på lokal, regional och nationell nivå. Vidare bör frågor rörande uppgiftslämnarbördan, samt etiska och juridiska aspekter beaktas. Utredningen bör även innefatta frågor rörande effektiva datainsamlingsmetoder. Möjligheten att inkludera data som automatiskt genereras från användare bör undersökas. Detta för att reducera den administration som kan uppstå i samband med själva datainsamlingen.

Syftet är främja verksamhetsutveckling genom att öka tillgången på jämförbara data som gör det möjligt att studera sambandet mellan metoder och resultat inom skolväsendet.

Initiativ 15: Förstärkt uppdrag till Skolverket att sprida och tillgängliggöra forskning och beprövad erfarenhet

SKL föreslår att regeringen, under strategins genomförande, förstärker Skolverkets uppdrag att tillgängliggöra och sprida aktuell (nationell och internationell) forskning och beprövad erfarenhet specifikt gällande digitalisering inom skolväsendet. Det behöver säkerställas att myndigheten har tillräckliga resurser för detta.

Det bör ingå i uppdraget att utveckla formerna för hur forskningsresultat kan tillgängliggöras på nya och mer ändamålsenliga sätt, exempelvis genom olika framställningsformer. 

Detta är ett uppdrag som nära knyter an till flera andra aktörers, exempelvis Skolforskningsinstitutet, uppdrag att syntetisera, sprida och tillgängliggöra forskning. Det är därför av stor vikt att det förstärkta uppdraget genomförs i nära samarbete med dessa aktörer. 

Syftet är att säkerställa att forskning och beprövad erfarenhet av relevans för dem som är verksamma skolväsendets digitalisering ska finnas tillgänglig på ett ändamålsenligt sätt.

Initiativ 16: Stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende

SKL föreslår att regeringen, i enlighet med initiativ 1, ger Skolverket ett samordnande uppdrag att – tillsammans med Skolforskningsinstitutet, lärosäten och huvudmän – samla och sprida modeller för forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende. Det kan exempelvis inkludera finansieringsformer, avtalsformuleringar om samverkan och hur relevanta frågeställningar kan formuleras. En utgångspunkt bör vara redan pågående framgångsrika initiativ där forskningsfrågor utvecklats i nära samverkan med huvudmän.

Frågan om samverkan mellan akademi och skolväsende rör fler forskningsfält än skolväsendet i ett digitaliserat samhälle. SKL föreslår att digitalisering, i samband med digitaliseringsstrategins genomförande, lyfts fram som ett särskilt prioriterat område.

För att främja likvärdigheten mellan huvudmän, kommunala och enskilda, rekommenderas lärosäten att utveckla samverkan där flera huvudmän, oavsett storlek och närhet till lärosätet, erbjuds lika möjligheter att delta.

I detta arbete ingår även insatser för att möjliggöra för förskollärare, lärare och annan skolpersonal att forskarutbilda sig exempelvis genom forskarskolor samt att efter avslutad licentiat- eller doktorsexamen stanna kvar i skolverksamheten och fortsätta bedriva praktiknära forskning. Lektorer i skolan bör ha en tydlig roll som brobyggare mellan akademi och skolväsendet, och agera nyckelpersoner för att ta emot, ta hand om och sprida forskning.

Syftet med initiativet är att stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende för att därigenom främja en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund.

Initiativ 17: Förstärkta forskningsanslag och riktade utlysningar till forskning

SKL föreslår att regeringen tilldelar lärosätena särskilda anslag som ska användas till forskning om skolväsendets digitalisering. Vidare rekommenderas att de statliga forskningsråden genomför särskilda utlysningar riktade mot digitaliseringen av skolväsendet. Som grund för riktade utlysningar bör behovsinventeringar göras i samverkan med huvudmännen. Även företag och branschorganisationer med intresse för skolväsendets digitalisering bör uppmuntras att bidra till forskningens finansiering.

SKL föreslår regeringen mot bakgrund av detta att det i forskningspropositionen 2021 bör finnas en tydlig satsning på forskning med anknytning till skolväsendets digitalisering. Finansiärer såsom Skolforskningsinstitutet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Forte bör tilldelas särskilda medel för praktiknära forskning om skolväsendets digitalisering i samverkan mellan olika aktörer.

SKL föreslår också att regeringen utvidgar Skolforskningsinstitutets uppdrag gällande finansiering av praktiknära forskning.

Syftet är att främja forskning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser som bidrar till ökad måluppfyllelse hos eleverna och utvecklad digital kompetens i skolväsendet.

Initiativ 18: Medel för att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning

SKL föreslår att regeringen avsätter medel, alternativt utlyser ett riktat statsbidrag, till huvudmännen för att därigenom möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning med fokus på digitalisering av skolväsendet. Även denna fråga bör belysas inom ramen för den tidigare nämnda konsekvensutredningen.

Det är av stor betydelse att villkoren för ett eventuellt statsbidrag utformas i samverkan med Skolverket, SKL och företrädare för enskilda huvudmän, för att bli så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

Syftet är att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning. På så sätt kan forskningsverksamheten knytas närmare skolväsendet och forskningsfrågorna formuleras av de verksamma.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.